Mentors

 • Mr. Farrokh Kavarana
  Director, Tata Sons Ltd.
 • Mr. R. Mukundan
  MD, Tata Chemicals Ltd.
 • Mr. Salil Shah
  Thailand

Advisors

 • Dr. Zarin Bharucha
 • Dr. V. R. Bhimani
 • Dr. Mammen Chandy
 • Dr. Nabajyoti Choudhury
 • Dr. Gautam Dave
 • Dr. R. B. Sawant
 • Dr. Sanjiv Nandani
 • Dr. Kamal Parikh
 • Dr. Sanjay Gupta
 • Mr. Ketan Gandhi
 • Mr. Ashokananda Das
 • Mr. Birdhichand Goyal
 • Dr. Roshan Colah
 • Dr. Nidhi Mehta


Friends of Project 'Life' - Global

 • Mrs. Neeta Koticha
  Canada
 • Ms. Ambica Uppal
  Canada
 • Mr.Pankaj Dave
  Canada
 • Dr. Ketki Shah
  USA
 • Mr. Amar Shah
  USA
 • Mr. Pravin Mehta
  Singapore
 • Mr. Bakul Mehta
  Sultanate of Oman
 • Mr. Bhogilal Sanghvi
  UK
 • Mr. Dharmendra Kamani
  UAE
 • Mr. Dilshukbhai Kirchand
  Tanzania
 • Mrs. Bina Sanghvi
  UK